รีเซต
ผู้ชาย 16 แบบ ตามแบบทดสอบ MBTI มีแบบไหนบ้าง

ผู้ชาย 16 แบบ ตามแบบทดสอบ MBTI มีแบบไหนบ้าง

ผู้ชาย 16 แบบ ตามแบบทดสอบ MBTI มีแบบไหนบ้าง
TNP1459
22 พฤศจิกายน 2566 ( 15:40 )
14.5K

      เปิดบุคลิก ผู้ชาย 16 แบบ ตามแบบทดสอบ MBTI มีแบบไหนกันบ้างนะ โดย MBTI เป็นแบบทดสอบที่มีชื่อเสียงมากในปัจจุบัน โดยเชื่อว่าสามารถใช้เพื่อพัฒนาตนเอง เข้าใจผู้อื่น และช่วยให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะมีแบบไหนบ้างมาดูกันเลย

 

MBTI คืออะไร มีที่มาอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร

       MBTI หรือ Myers-Briggs Type Indicator คิดค้นโดย แคทเธอรีน คุก บริกส์ (Katharine Cook Briggs) และ อิซาเบล บริกส์ มายเยอร์ส (Isabel Briggs Myers) สองแม่ลูก โดยอิงจากทฤษฎีบุคลิกภาพแบบกริฟฟิน (Jungian personality theory) ของ คาร์ล กุสทัฟ ยุง (Carl Gustav Jung)

      แคทเธอรีน คุก บริกส์ เริ่มสนใจเรื่องบุคลิกภาพตั้งแต่ปี ค.ศ. 1917 เมื่อเธออ่านหนังสือของคาร์ล กุสทัฟ ยุง เธอพบว่าทฤษฎีของยุงสามารถอธิบายบุคลิกภาพของมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้ง จึงตัดสินใจนำทฤษฎีของยุงมาพัฒนาเป็นเครื่องมือวัดบุคลิกภาพ

      ในปี ค.ศ. 1921 แคทเธอรีน คุก บริกส์ได้พัฒนาแบบทดสอบบุคลิกภาพขึ้นโดยใช้ชื่อ Jungian Type Indicator แต่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น Myers-Briggs Type Indicator เพื่อเป็นเกียรติแก่บุตรสาวของเธอ

      MBTI ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1943 และได้รับการปรับปรุงแก้ไขอยู่หลายครั้ง จนกระทั่งในปัจจุบัน MBTI ก็กลายเป็นเป็นเครื่องมือวัดบุคลิกภาพที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

      บุคลิก MBTI มีทั้งหมด 16 แบบ แบ่งตาม 4 ด้าน ดังนี้

 • Extraversion (E) หรือ Introversion (I) : ลักษณะการรับรู้ข้อมูลจากภายนอกหรือภายใน
 • Sensing (S) หรือ Intuition (N) : ลักษณะการรับรู้ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือเชิงนามธรรม
 • Thinking (T) หรือ Feeling (F) : ลักษณะการตัดสินใจด้วยเหตุผลหรืออารมณ์
 • Judging (J) หรือ Perceiving (P) : ลักษณะการใช้ชีวิตตามแผนหรือตามสถานการณ์

      คนที่มีบุคลิกภาพแบบเดียวกันจะมีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

 

ผู้ชาย 16 แบบ ตามแบบทดสอบ MBTI


ESTJ (Extrovert, Sensing, Thinking, Judging)

 • ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทั่วไป

  • เป็นคนชอบอยู่ท่ามกลางผู้คน ชอบเข้าสังคม ชอบพูดคุย ชอบแสดงออก
  • ชอบอยู่กับความเป็นจริง ชอบสิ่งที่จับต้องได้ ชอบสิ่งที่เห็นและได้ยิน
  • ชอบใช้เหตุผล ชอบคิดวิเคราะห์ ชอบตัดสินใจด้วยเหตุผล
  • ชอบวางแผน ชอบจัดระเบียบ ชอบทำอะไรให้เสร็จสิ้น
  • เป็นคนร่าเริง สนุกสนาน ชอบเข้าสังคม
  • มีระเบียบวินัย ชอบความมีประสิทธิภาพ
  • ฉลาด ชอบคิดวิเคราะห์
  • จริงจัง ชอบความสมบูรณ์แบบ
  • ชอบทำงานเป็นทีม ชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • ชอบทำงานที่เน้นการปฏิบัติจริง ชอบทำงานที่เน้นรายละเอียด
  • ชอบงานที่มีโครงสร้างชัดเจน ชอบงานที่มีรายละเอียดชัดเจน
 • อาชีพที่เหมาะสม

  • ผู้บริหาร นักธุรกิจ นักกฎหมาย ครูอาจารย์ ตำรวจ ทหาร พนักงานขาย

     ข้อดี เป็นคนร่าเริง สนุกสนาน ชอบเข้าสังคม มีระเบียบวินัย ชอบความมีประสิทธิภาพ ฉลาด ชอบคิดวิเคราะห์ จริงจัง ชอบความสมบูรณ์แบบ

     ข้อเสีย บางครั้งอาจขาดความอ่อนโยน บางครั้งอาจขาดความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น บางครั้งอาจเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการ

 

ESFJ (Extrovert, Sensing, Feeling, Judging)

 • ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทั่วไป

  • เป็นคนชอบอยู่ท่ามกลางผู้คน ชอบเข้าสังคม ชอบพูดคุย ชอบแสดงออก
  • ชอบอยู่กับความเป็นจริง ชอบสิ่งที่จับต้องได้ ชอบสิ่งที่เห็นและได้ยิน
  • ชอบใช้ความรู้สึก ชอบตัดสินใจด้วยอารมณ์ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
  • ชอบวางแผน ชอบจัดระเบียบ ชอบทำอะไรให้เสร็จสิ้น
  • เป็นคนอ่อนโยน ชอบความอบอุ่น ชอบความมีระเบียบ ชอบทำอะไรให้เรียบร้อย
  • ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบความยุติธรรม ชอบความถูกต้อง
  • ชอบทำงานเป็นทีม ชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • ชอบทำงานที่เน้นการปฏิบัติจริง ชอบทำงานที่เน้นรายละเอียด
  • ชอบงานที่มีโครงสร้างชัดเจน ชอบงานที่มีรายละเอียดชัดเจน
 • อาชีพที่เหมาะสม

  • ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พนักงานต้อนรับ พนักงานขาย นักการตลาด พนักงานบริการ

      ข้อดี เป็นคนอ่อนโยน ชอบความอบอุ่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบความยุติธรรม ชอบความถูกต้อง ชอบทำงานเป็นทีม ชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น

      ข้อเสีย บางครั้งอาจขาดความเด็ดขาด บางครั้งอาจขาดความกล้าแสดงออก บางครั้งอาจเป็นคนเจ้าอารมณ์

 

ESTP (Extrovert, Sensing, Thinking, Perceiving)

 • ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทั่วไป

  • เป็นคนชอบอยู่ท่ามกลางผู้คน ชอบเข้าสังคม ชอบพูดคุย ชอบแสดงออก
  • ชอบอยู่กับความเป็นจริง ชอบสิ่งที่จับต้องได้ ชอบสิ่งที่เห็นและได้ยิน
  • ชอบใช้เหตุผล ชอบคิดวิเคราะห์ ชอบตัดสินใจด้วยเหตุผล
  • ชอบความยืดหยุ่น ชอบความอิสระ ชอบทำอะไรตามใจ
  • เป็นคนร่าเริง สนุกสนาน ชอบเข้าสังคม
  • ชอบความตื่นเต้น ชอบทำอะไรที่ท้าทาย
  • ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบความยุติธรรม ชอบความถูกต้อง
  • ชอบทำงานเป็นทีม ชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • ชอบงานที่เน้นการปฏิบัติจริง ชอบงานที่มีรายละเอียด
  • ชอบงานที่มีอิสระในการสร้างสรรค์ ชอบงานที่มีรายละเอียดไม่ชัดเจน
 • อาชีพที่เหมาะสม

  • นักขาย นักการตลาด นักกีฬา นักผจญภัย นักประดิษฐ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักออกแบบ

       ข้อดี เป็นคนร่าเริง สนุกสนาน ชอบเข้าสังคม ชอบความตื่นเต้น ชอบทำอะไรที่ท้าทาย ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบความยุติธรรม ชอบความถูกต้อง

       ข้อเสีย บางครั้งอาจขาดความรอบคอบ บางครั้งอาจขาดความมุ่งมั่น บางครั้งอาจขี้เบื่อง่าย

 

ESTP (Extrovert, Sensing, Thinking, Perceiving)

 • ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทั่วไป

  • เป็นคนชอบอยู่ท่ามกลางผู้คน ชอบเข้าสังคม ชอบพูดคุย ชอบแสดงออก
  • ชอบอยู่กับความเป็นจริง ชอบสิ่งที่จับต้องได้ ชอบสิ่งที่เห็นและได้ยิน
  • ชอบใช้เหตุผล ชอบคิดวิเคราะห์ ชอบตัดสินใจด้วยเหตุผล
  • ชอบความยืดหยุ่น ชอบความอิสระ ชอบทำอะไรตามใจ
  • เป็นคนร่าเริง สนุกสนาน ชอบเข้าสังคม
  • ชอบความตื่นเต้น ชอบทำอะไรที่ท้าทาย
  • ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบความยุติธรรม ชอบความถูกต้อง
  • ชอบทำงานเป็นทีม ชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • ชอบงานที่เน้นการปฏิบัติจริง ชอบงานที่มีรายละเอียด
  • ชอบงานที่มีอิสระในการสร้างสรรค์ ชอบงานที่มีรายละเอียดไม่ชัดเจน
 • อาชีพที่เหมาะสม

  • นักขาย นักการตลาด นักกีฬา นักผจญภัย นักประดิษฐ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักออกแบบ

       ข้อดี เป็นคนร่าเริง สนุกสนาน ชอบเข้าสังคม ชอบความตื่นเต้น ชอบทำอะไรที่ท้าทาย ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบความยุติธรรม ชอบความถูกต้อง

      ข้อเสีย บางครั้งอาจขาดความรอบคอบ บางครั้งอาจขาดความมุ่งมั่น บางครั้งอาจขี้เบื่อง่าย

 

ESFP (Extrovert, Sensing, Feeling, Perceiving)

 • ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทั่วไป

  • เป็นคนชอบอยู่ท่ามกลางผู้คน ชอบเข้าสังคม ชอบพูดคุย ชอบแสดงออก
  • ชอบอยู่กับความเป็นจริง ชอบสิ่งที่จับต้องได้ ชอบสิ่งที่เห็นและได้ยิน
  • ชอบใช้ความรู้สึก ชอบตัดสินใจด้วยอารมณ์ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
  • ชอบความยืดหยุ่น ชอบความอิสระ ชอบทำอะไรตามใจ
  • เป็นคนร่าเริง สนุกสนาน ชอบเข้าสังคม
  • ชอบความตื่นเต้น ชอบทำอะไรที่ท้าทาย
  • ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบความยุติธรรม ชอบความถูกต้อง
  • ชอบทำงานเป็นทีม ชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • ชอบงานที่เน้นการปฏิบัติจริง ชอบงานที่มีรายละเอียด
  • ชอบงานที่มีอิสระในการสร้างสรรค์ ชอบงานที่มีรายละเอียดไม่ชัดเจน
 • อาชีพที่เหมาะสม

  • นักแสดง นักดนตรี ศิลปิน นักออกแบบ นักเขียน นักโฆษณา นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์

      ข้อดี เป็นคนร่าเริง สนุกสนาน ชอบเข้าสังคม ชอบความตื่นเต้น ชอบทำอะไรที่ท้าทาย ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบความยุติธรรม ชอบความถูกต้อง เป็นคนมีจินตนาการ ชอบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

      ข้อเสีย บางครั้งอาจขาดความรอบคอบ บางครั้งอาจขาดความมุ่งมั่น บางครั้งอาจขี้เบื่อง่าย


ENTJ (Extrovert, Intuitive, Thinking, Judging)

 • ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทั่วไป

  • เป็นคนชอบอยู่ท่ามกลางผู้คน ชอบเข้าสังคม ชอบพูดคุย ชอบแสดงออก
  • ชอบอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ ชอบสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ชอบสิ่งที่อยู่เหนือความเป็นจริง
  • ชอบใช้เหตุผล ชอบคิดวิเคราะห์ ชอบตัดสินใจด้วยเหตุผล
  • ชอบวางแผน ชอบจัดระเบียบ ชอบทำอะไรให้เสร็จสิ้น
  • เป็นคนฉลาด ชอบคิดวิเคราะห์ ชอบความเป็นผู้นำ ชอบทำตามความคิดของตัวเอง
  • ชอบความสมบูรณ์แบบ ชอบทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุด
  • ชอบความท้าทาย ชอบทำอะไรใหม่ๆ
  • ชอบงานที่มีโครงสร้างชัดเจน ชอบงานที่มีรายละเอียดชัดเจน
 • อาชีพที่เหมาะสม

  • นักธุรกิจ นักการเมือง นักกฎหมาย นักบริหาร นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ นักวิศวกร นักวางแผน

      ข้อดี เป็นคนฉลาด ชอบคิดวิเคราะห์ ชอบความเป็นผู้นำ ชอบทำตามความคิดของตัวเอง ชอบความสมบูรณ์แบบ ชอบทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุด ชอบความท้าทาย ชอบทำอะไรใหม่ๆ

      ข้อเสีย บางครั้งอาจขาดความอ่อนโยน บางครั้งอาจขาดความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น บางครั้งอาจเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการ

 

ENFJ (Extrovert, Intuitive, Feeling, Judging)

 • ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทั่วไป

  • เป็นคนชอบอยู่ท่ามกลางผู้คน ชอบเข้าสังคม ชอบพูดคุย ชอบแสดงออก
  • ชอบอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ ชอบสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ชอบสิ่งที่อยู่เหนือความเป็นจริง
  • ชอบใช้ความรู้สึก ชอบตัดสินใจด้วยอารมณ์ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
  • ชอบวางแผน ชอบจัดระเบียบ ชอบทำอะไรให้เสร็จสิ้น
  • เป็นคนมีเสน่ห์ ชอบเข้าสังคม ชอบความยุติธรรม ชอบความถูกต้อง
  • ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบความสมบูรณ์แบบ ชอบทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุด
  • ชอบงานที่มีโครงสร้างชัดเจน ชอบงานที่มีรายละเอียดชัดเจน
 • อาชีพที่เหมาะสม

  • นักธุรกิจ นักการเมือง นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักครูอาจารย์ นักขาย นักการตลาด

      ข้อดี เป็นคนมีเสน่ห์ ชอบเข้าสังคม ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบความยุติธรรม ชอบความถูกต้อง ชอบความสมบูรณ์แบบ ชอบทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุด

      ข้อเสีย บางครั้งอาจขาดความเด็ดขาด บางครั้งอาจขาดความกล้าแสดงออก บางครั้งอาจเป็นคนเจ้าอารมณ์


ENTP (Extrovert, Intuitive, Thinking, Perceiving)

 • ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทั่วไป

  • เป็นคนชอบอยู่ท่ามกลางผู้คน ชอบเข้าสังคม ชอบพูดคุย ชอบแสดงออก
  • ชอบอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ ชอบสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ชอบสิ่งที่อยู่เหนือความเป็นจริง
  • ชอบใช้เหตุผล ชอบคิดวิเคราะห์ ชอบตัดสินใจด้วยเหตุผล
  • ชอบความยืดหยุ่น ชอบความอิสระ ชอบทำอะไรตามใจ
  • เป็นคนฉลาด ชอบคิดวิเคราะห์ ชอบความเป็นผู้นำ ชอบทำตามความคิดของตัวเอง
  • ชอบความท้าทาย ชอบทำอะไรใหม่ๆ
  • ชอบงานที่มีอิสระในการสร้างสรรค์ ชอบงานที่มีรายละเอียดไม่ชัดเจน
 • อาชีพที่เหมาะสม

  • นักธุรกิจ นักลงทุน นักประดิษฐ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักเขียน นักโฆษณา นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์

ข้อดี เป็นคนฉลาด ชอบคิดวิเคราะห์ ชอบความเป็นผู้นำ ชอบทำตามความคิดของตัวเอง ชอบความท้าทาย ชอบทำอะไรใหม่ๆ เป็นคนมีจินตนาการ ชอบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

ข้อเสีย บางครั้งอาจขาดความรอบคอบ บางครั้งอาจขาดความมุ่งมั่น บางครั้งอาจขี้เบื่อง่าย


ENFP (Extrovert, Intuitive, Feeling, Perceiving)

 • ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทั่วไป

  • เป็นคนชอบอยู่ท่ามกลางผู้คน ชอบเข้าสังคม ชอบพูดคุย ชอบแสดงออก
  • ชอบอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ ชอบสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ชอบสิ่งที่อยู่เหนือความเป็นจริง
  • ชอบใช้ความรู้สึก ชอบตัดสินใจด้วยอารมณ์ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
  • ชอบความยืดหยุ่น ชอบความอิสระ ชอบทำอะไรตามใจ
  • เป็นคนร่าเริง สนุกสนาน ชอบเข้าสังคม
  • ชอบความเป็นไปได้ ชอบคิดนอกกรอบ ชอบลองอะไรใหม่ๆ
  • ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบความยุติธรรม ชอบความถูกต้อง
  • ชอบงานที่มีอิสระในการสร้างสรรค์ ชอบงานที่มีรายละเอียดไม่ชัดเจน
 • อาชีพที่เหมาะสม

  • นักเขียน นักวาดภาพ นักออกแบบ นักโฆษณา นักธุรกิจ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา

      ข้อดี เป็นคนร่าเริง สนุกสนาน ชอบเข้าสังคม ชอบความคิดสร้างสรรค์ ชอบคิดนอกกรอบ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบความยุติธรรม ชอบความถูกต้อง เป็นคนมีจินตนาการ ชอบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

      ข้อเสีย บางครั้งอาจขาดความรอบคอบ บางครั้งอาจขาดความมุ่งมั่น บางครั้งอาจขี้เบื่อง่าย


INTJ (Introvert, Intuitive, Thinking, Judging)

 • ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทั่วไป

  • เป็นคนชอบอยู่คนเดียว ชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเอง ชอบคิด ชอบอ่านหนังสือ
  • ชอบอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ ชอบสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ชอบสิ่งที่อยู่เหนือความเป็นจริง
  • ชอบใช้เหตุผล ชอบคิดวิเคราะห์ ชอบตัดสินใจด้วยเหตุผล
  • ชอบวางแผน ชอบจัดระเบียบ ชอบทำอะไรให้เสร็จสิ้น
  • เป็นคนฉลาด ชอบคิดวิเคราะห์ ชอบความเป็นผู้นำ ชอบทำตามความคิดของตัวเอง
  • ชอบความสมบูรณ์แบบ ชอบทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุด
  • ชอบความท้าทาย ชอบทำอะไรใหม่ๆ
  • ชอบงานที่มีโครงสร้างชัดเจน ชอบงานที่มีรายละเอียดชัดเจน
 • อาชีพที่เหมาะสม

  • นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ วิศวกร นักคณิตศาสตร์ นักปรัชญา นักเขียน นักวิเคราะห์ นักวางแผน

ข้อดี เป็นคนฉลาด ชอบคิดวิเคราะห์ ชอบความเป็นผู้นำ ชอบทำตามความคิดของตัวเอง ชอบความสมบูรณ์แบบ ชอบทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุด เป็นคนมีระเบียบวินัย ชอบความมีประสิทธิภาพ

ข้อเสีย บางครั้งอาจขาดความอ่อนโยน บางครั้งอาจขาดความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น บางครั้งอาจเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการ


INFJ (Introvert, Intuitive, Feeling, Judging)

 • ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทั่วไป

  • เป็นคนชอบอยู่คนเดียว ชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเอง ชอบคิด ชอบอ่านหนังสือ
  • ชอบอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ ชอบสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ชอบสิ่งที่อยู่เหนือความเป็นจริง
  • ชอบใช้ความรู้สึก ชอบตัดสินใจด้วยอารมณ์ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
  • ชอบวางแผน ชอบจัดระเบียบ ชอบทำอะไรให้เสร็จสิ้น
  • เป็นคนอ่อนโยน ชอบความอบอุ่น ชอบความมีระเบียบ ชอบทำอะไรให้เรียบร้อย
  • ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบความยุติธรรม ชอบความถูกต้อง
  • ชอบงานที่มีโครงสร้างชัดเจน ชอบงานที่มีรายละเอียดชัดเจน
 • อาชีพที่เหมาะสม

  • นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักครูอาจารย์ นักเขียน นักโฆษณา นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์

ข้อดี เป็นคนอ่อนโยน ชอบความอบอุ่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบความยุติธรรม ชอบความถูกต้อง ชอบงานที่มีโครงสร้างชัดเจน ชอบงานที่มีรายละเอียดชัดเจน

ข้อเสีย บางครั้งอาจขาดความเด็ดขาด บางครั้งอาจขาดความกล้าแสดงออก บางครั้งอาจเป็นคนเจ้าอารมณ์


INFP (Introvert, Intuitive, Feeling, Perceiving)

 • ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทั่วไป

  • เป็นคนชอบอยู่คนเดียว ชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเอง ชอบคิด ชอบอ่านหนังสือ
  • ชอบอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ ชอบสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ชอบสิ่งที่อยู่เหนือความเป็นจริง
  • ชอบใช้ความรู้สึก ชอบตัดสินใจด้วยอารมณ์ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
  • ชอบความยืดหยุ่น ชอบความอิสระ ชอบทำอะไรตามใจ
  • เป็นคนอ่อนโยน ชอบความอบอุ่น ชอบความมีจินตนาการ ชอบความสร้างสรรค์
  • ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบความยุติธรรม ชอบความถูกต้อง
  • ชอบงานที่มีอิสระในการสร้างสรรค์ ชอบงานที่มีรายละเอียดไม่ชัดเจน
 • อาชีพที่เหมาะสม

  • นักเขียน นักวาดภาพ นักออกแบบ นักโฆษณา นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา

ข้อดี เป็นคนอ่อนโยน ชอบความอบอุ่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบความยุติธรรม ชอบความถูกต้อง เป็นคนมีจินตนาการ ชอบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

ข้อเสีย บางครั้งอาจขาดความเด็ดขาด บางครั้งอาจขาดความกล้าแสดงออก บางครั้งอาจเป็นคนเจ้าอารมณ์


INTP (Introvert, Intuitive, Thinking, Perceiving)

 • ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทั่วไป

  • เป็นคนชอบอยู่คนเดียว ชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเอง ชอบคิด ชอบอ่านหนังสือ
  • ชอบอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ ชอบสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ชอบสิ่งที่อยู่เหนือความเป็นจริง
  • ชอบใช้เหตุผล ชอบคิดวิเคราะห์ ชอบตัดสินใจด้วยเหตุผล
  • ชอบความยืดหยุ่น ชอบความอิสระ ชอบทำอะไรตามใจ
  • เป็นคนฉลาด ชอบคิดวิเคราะห์ ชอบความเป็นอิสระ ชอบทำตามความคิดของตัวเอง
  • ชอบความท้าทาย ชอบทำอะไรใหม่ๆ
  • ชอบงานที่มีอิสระในการสร้างสรรค์ ชอบงานที่มีรายละเอียดไม่ชัดเจน
 • อาชีพที่เหมาะสม

  • นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ วิศวกร นักคณิตศาสตร์ นักปรัชญา นักเขียน นักวิเคราะห์ นักวางแผน

ข้อดี เป็นคนฉลาด ชอบคิดวิเคราะห์ ชอบความเป็นอิสระ ชอบทำตามความคิดของตัวเอง ชอบความท้าทาย ชอบทำอะไรใหม่ๆ เป็นคนมีจินตนาการ ชอบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

ข้อเสีย บางครั้งอาจขาดความอ่อนโยน บางครั้งอาจขาดความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น บางครั้งอาจเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการ

ISFP (Introvert, Sensing, Feeling, Perceiving)

 • ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทั่วไป

  • เป็นคนชอบอยู่คนเดียว ชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเอง ชอบทำกิจกรรมที่ตัวเองสนใจ
  • ชอบอยู่กับความเป็นจริง ชอบสิ่งที่จับต้องได้ ชอบสิ่งที่อยู่ตรงหน้า
  • ชอบใช้ความรู้สึก ชอบตัดสินใจด้วยอารมณ์ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
  • ชอบความยืดหยุ่น ชอบความอิสระ ชอบทำอะไรตามใจ
  • เป็นคนอ่อนโยน ชอบความอบอุ่น ชอบความมีจินตนาการ ชอบความสร้างสรรค์
  • ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบความยุติธรรม ชอบความถูกต้อง
  • ชอบงานที่มีอิสระในการสร้างสรรค์ ชอบงานที่มีรายละเอียดไม่ชัดเจน
 • อาชีพที่เหมาะสม

  • นักดนตรี นักศิลปะ นักออกแบบ นักเขียน นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์

ข้อดี เป็นคนอ่อนโยน ชอบความอบอุ่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ชอบความยุติธรรม ชอบความถูกต้อง เป็นคนมีจินตนาการ ชอบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

ข้อเสีย บางครั้งอาจขาดความเด็ดขาด บางครั้งอาจขาดความกล้าแสดงออก บางครั้งอาจเป็นคนเจ้าอารมณ์


ISTJ (Introvert, Sensing, Thinking, Judging)

 • ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทั่วไป

  • เป็นคนชอบอยู่คนเดียว ชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเอง ชอบทำกิจกรรมที่ตัวเองสนใจ
  • ชอบอยู่กับความเป็นจริง ชอบสิ่งที่จับต้องได้ ชอบสิ่งที่อยู่ตรงหน้า
  • ชอบใช้เหตุผล ชอบคิดวิเคราะห์ ชอบตัดสินใจด้วยเหตุผล
  • ชอบความมีระเบียบ ชอบความรับผิดชอบ ชอบทำอะไรให้เสร็จสิ้น
  • เป็นคนซื่อสัตย์ ชอบความยุติธรรม ชอบความถูกต้อง
  • ชอบงานที่มีโครงสร้างชัดเจน ชอบงานที่มีรายละเอียดชัดเจน
 • อาชีพที่เหมาะสม

  • นักบัญชี นักการเงิน นักกฎหมาย นักวิทยาศาสตร์ นักวิศวกร นักคณิตศาสตร์ นักเขียน นักวิเคราะห์ นักวางแผน

ข้อดี เป็นคนซื่อสัตย์ ชอบความยุติธรรม ชอบความถูกต้อง เป็นคนมีระเบียบ ชอบความรับผิดชอบ ชอบทำอะไรให้เสร็จสิ้น เป็นคนฉลาด ชอบคิดวิเคราะห์

ข้อเสีย บางครั้งอาจขาดความอ่อนโยน บางครั้งอาจขาดความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น บางครั้งอาจเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการ


ISFJ (Introvert, Sensing, Feeling, Judging)

 • ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทั่วไป

  • เป็นคนชอบอยู่คนเดียว ชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเอง ชอบทำกิจกรรมที่ตัวเองสนใจ
  • ชอบอยู่กับความเป็นจริง ชอบสิ่งที่จับต้องได้ ชอบสิ่งที่อยู่ตรงหน้า
  • ชอบใช้ความรู้สึก ชอบตัดสินใจด้วยอารมณ์ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
  • ชอบความมีระเบียบ ชอบความรับผิดชอบ ชอบทำอะไรให้เสร็จสิ้น
  • เป็นคนซื่อสัตย์ ชอบความยุติธรรม ชอบความถูกต้อง
  • ชอบงานที่มีโครงสร้างชัดเจน ชอบงานที่มีรายละเอียดชัดเจน
 • อาชีพที่เหมาะสม

  • นักบัญชี นักการเงิน นักกฎหมาย นักวิทยาศาสตร์ นักวิศวกร นักคณิตศาสตร์ นักเขียน นักวิเคราะห์ นักวางแผน

ข้อดี เป็นคนซื่อสัตย์ ชอบความยุติธรรม ชอบความถูกต้อง เป็นคนมีระเบียบ ชอบความรับผิดชอบ ชอบทำอะไรให้เสร็จสิ้น เป็นคนรักครอบครัว ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

ข้อเสีย บางครั้งอาจขาดความกล้าแสดงออก บางครั้งอาจเป็นคนเจ้าอารมณ์ บางครั้งอาจเป็นคนยึดติดกับขนบธรรมเนียมประเพณี


ISTP (Introvert, Sensing, Thinking, Perceiving)

 • ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทั่วไป

  • เป็นคนชอบอยู่คนเดียว ชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเอง ชอบทำกิจกรรมที่ตัวเองสนใจ
  • ชอบอยู่กับความเป็นจริง ชอบสิ่งที่จับต้องได้ ชอบสิ่งที่อยู่ตรงหน้า
  • ชอบใช้เหตุผล ชอบคิดวิเคราะห์ ชอบตัดสินใจด้วยเหตุผล
  • ชอบความยืดหยุ่น ชอบความอิสระ ชอบทำอะไรตามใจ
  • เป็นคนฉลาด ชอบคิดวิเคราะห์ ชอบความเป็นอิสระ
  • ชอบงานที่มีอิสระในการสร้างสรรค์ ชอบงานที่มีรายละเอียดไม่ชัดเจน
 • อาชีพที่เหมาะสม

  • นักประดิษฐ์ นักวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักช่างซ่อม นักผจญภัย นักกีฬา

ข้อดี เป็นคนฉลาด ชอบคิดวิเคราะห์ ชอบความเป็นอิสระ ชอบทำตามความคิดของตัวเอง เป็นคนมีทักษะทางปฏิบัติที่ดี

ข้อเสีย บางครั้งอาจขาดความอ่อนโยน บางครั้งอาจขาดความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น บางครั้งอาจเป็นคนเจ้าอารมณ์

 

      อย่างไรก็ตาม MBTI เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของบุคคลเท่านั้น ไม่ได้เป็นตัวกำหนดชีวิตของบุคคล และไม่สามารถเหมารวมทุกคนได้ ผลลัพธ์ของ MBTI อาจไม่ถูกต้องเสมอไป เนื่องจากขึ้นอยู่กับความตั้งใจในการตอบคำถามของผู้ทดสอบร่วมด้วย นอกจากนี้ บุคลิกภาพแบบใดแบบหนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยต่างๆ ดังนั้น เราควรใช้ MBTI ควรใช้อย่างมีสติ ไม่เหมารวมหรือเชื่อเครื่องมือมากเกินไปนั่นเอง

บทความที่คุณอาจสนใจ

-------------------------------------------------

วิธีการดูบอลพรีเมียร์ลีก 2023/24 ที่ TrueID : แพ็กเกจชมครบทุกคู่!

เคล็ดลับการรับชมพรีเมียร์ลีกให้มันส์จุใจในทุกช่องทาง คลิกเลย!

ยอดนิยมในตอนนี้